سه شنبه 14 مرداد 1399
خبر ویژه
 


0°c

°   °
هوای حاضر: سه شنبه 14 مرداد 1399
سرعت باد: 0 متر بر ثانیه, 0 کیلومتر بر ساعت
رطوبت: %0
دید افقی: 0 متر
۲۴ ساعت اول°   °
۲۴ ساعت دوم°   °
۲۴ ساعت سوم°   °