یک شنبه 10 فروردین 1399


میزان رضایتمندی از برخورد کارمندان مربوطه *
میزان رضایتمندی از زمان صرف شده برای خدمت مورد نظر *
میزان رضایتمندی از نحوه عملکرد کارمند مربوطه *

کد امنیتی:

captcha

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه