دوشنبه 23 تیر 1399
طراحی و توسعه سامانه جامع پایش ، پیش بینی و هشدار گرد و خاک در هواشناسی خوزستان

طراحی و توسعه سامانه جامع پایش ، پیش بینی و هشدار گرد و خاک در هواشناسی خوزستان

برای اولین بار در کشور با اجرا و توسعه سامانه جامع پایش ، پیش بینی و هشدار گرد و خاک امکان پیش بینی گرد و خاک به صورت همادی در هواشناسی خوزستان فراهم می شود

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خوزستان معاون پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور  در جلسه مشترک با مدیر کل هواشناسی خوزستان که صبح امروز در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد گفت : برای اولین بار در کشور با طراحی و توسعه سامانه جامع پایش ، پیش بینی و هشدار گرد و خاک امکان پیش بینی گرد و خاک به صورت همادی در سال آینده فراهم می شود .

ابراهیم فتاحی بیان داشت : کاهش غافلگیری و خسارت هنگام بروز گرد و خاک  ، ایجاد توانمندی علمی و اجرایی در زمینه هشدار گرد و خاک  ،ارتقا و بهبود مدل های عددی پیش بینی گردو خاک و ارائه برخط محصولات از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است .

وی در ادامه اظهار داشت : این پروژه در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری اجرا می شود . بخش سخت افزاری آن مربوط به توسعه شبکه لیدار است و عمده اعتبارات آن از طریق استان تامین می شود. بخش نرم افزاری این سامانه با بهره گیری از دانش بومی کارشناسان اداره کل هواشناسی خوزستان و پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور به بهره برداری خواهد رسید .

فتاحی افزود: با توسعه سامانه نرم افزاری امکان یکپارچه سازی داده ها ، پایش و پیش بینی گرد وخاک با دقت بالا و مشاهده پیش بینی غلظت گرد و خاک به صورت منطقه ای و نقطه ای و فراهم می شود .

معاون پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور 5 بخش طراحی ، توسعه و عملیاتی نمودن سامانه جامع پایش ، پیش بینی و هشدار گرد و خاک را اینچنین برشمرد: طراحی و توسعه ایجاد پایگاه داده های گرد و خاک به عنوان یکی از مخاطرات جوی  ، توسعه سامانه پیش بینی و هشدار گرد و خاک  ، توسعه سامانه همادی گرد و خاک ، عملیاتی شدن سامانه نرم افزاری ، پایش پیش بینی و هشدار گرد و خاک و بهره برداری اطلاع رسانی و پشتیبانی .

ابراهیم فتاحی بیان داشت : کاهش غافلگیری و خسارت هنگام بروز گرد و خاک  ، ایجاد توانمندی علمی و اجرایی در زمینه هشدار گرد و خاک  ،ارتقا و بهبود مدل های عددی پیش بینی گردو خاک و ارائه برخط محصولات از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است .

وی در ادامه اظهار داشت : این پروژه در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری اجرا می شود . بخش سخت افزاری آن مربوط به توسعه شبکه لیدار است و عمده اعتبارات آن از طریق استان تامین می شود. بخش نرم افزاری این سامانه با بهره گیری از دانش بومی کارشناسان اداره کل هواشناسی خوزستان و پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور به بهره برداری خواهد رسید .

فتاحی افزود: با توسعه سامانه نرم افزاری امکان یکپارچه سازی داده ها ، پایش و پیش بینی گرد وخاک با دقت بالا و مشاهده پیش بینی غلظت گرد و خاک به صورت منطقه ای و نقطه ای و فراهم می شود .

معاون پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور 5 بخش طراحی ، توسعه و عملیاتی نمودن سامانه جامع پایش ، پیش بینی و هشدار گرد و خاک را اینچنین برشمرد: طراحی و توسعه ایجاد پایگاه داده های گرد و خاک به عنوان یکی از مخاطرات جوی  ، توسعه سامانه پیش بینی و هشدار گرد و خاک  ، توسعه سامانه همادی گرد و خاک ، عملیاتی شدن سامانه نرم افزاری ، پایش پیش بینی و هشدار گرد و خاک و بهره برداری اطلاع رسانی و پشتیبانی .

طراحی و پیاده سازی: راد وب