پنج شنبه 31 مرداد 1398
دوشنبه 27 اسفند 1397
تعداد بازدید: 277

شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشید، زمین ، آب و هواطراحی و پیاده سازی: راد رایانه