دوشنبه 23 تیر 1399
آشنایی دهیاران شهر بستان با تهک کشاورزی

آشنایی دهیاران شهر بستان با تهک کشاورزی

تاکنون 320 نفر از کشاورزان شهر بستان عضو سامانه تهک شده اند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خوزستان ، با توجه به تحقق اهداف لایه چهارم تهک کشاورزی تاکنون 320 نفر از کشاورزان شهر بستان به عضویت این سامانه درآمده اند.

از جمله اهداف کاربردی لایه چهارم،  آموزش و توانمندسازی مروجان دهیاران بخش کشاورزی  در خصوص خدمات سامانه تهک کشاورزی است.

طراحی و پیاده سازی: راد وب