نشریات و فصلنامه ها

نشریات و فصلنامه ها

 تحلیل فصل پاییز97 بر روی محصولات کشاورزی ایستگاه کشاورزی صفی آباد دزفول

فصلنامه پاییز97 هواشناسی خوزستان.

گزارش هفتمین کارگاه گرد و خاک 19 تا 23 آبان 97

تحلیل تعدادروزهای شرجی شهر اهواز پاییز 97

ماهنامه دی ماه 97هواشناسی خوزستان

ماهنامه بهمن 97 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه اسفند 97 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه زمستان 1397 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه فروردین 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

 تحلیلی آماری بر بارشهای سه سامانه بارشی فروردین 98 استان خوزستان 

ماهنامه اردیبهشت 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه خرداد 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه بهار 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

گزارش دماهای 49 درجه تیرماه ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان

ماهنامه تیر 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه مرداد 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه شهریور 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه تابستان 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه مهر 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه آبان 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه آذر 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه پاییز 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه دی ماه 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه بهمن  98 اداره کل هواشناسی خوزستان
ماهنامه اسفند  98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه زمستان 98 اداره کل هواشناسی خوزستان
ماهنامه فروردین  99 اداره کل هواشناسی خوزستان
سالنامه هواشناسی 1398 اداره کل هواشناسی خوزستان
ماهنامه اردیبهشت  99 اداره کل هواشناسی خوزستان
ماهنامه خرداد  99 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه بهار 1399 اداره کل هواشناسی خوزستان
ماهنامه تیر 99 اداره کل هواشناسی خوزستان
ماهنامه مرداد 99 اداره کل هواشناسی خوزستان

طراحی و پیاده سازی: راد وب