سه شنبه 29 بهمن 1398
نشریات و فصلنامه ها

نشریات و فصلنامه ها

 تحلیل فصل پاییز97 بر روی محصولات کشاورزی ایستگاه کشاورزی صفی آباد دزفول

فصلنامه پاییز97 هواشناسی خوزستان.

گزارش هفتمین کارگاه گرد و خاک 19 تا 23 آبان 97

تحلیل تعدادروزهای شرجی شهر اهواز پاییز 97

ماهنامه دی ماه 97هواشناسی خوزستان

ماهنامه بهمن 97 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه اسفند 97 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه زمستان 1397 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه فروردین 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

 تحلیلی آماری بر بارشهای سه سامانه بارشی فروردین 98 استان خوزستان 

ماهنامه اردیبهشت 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه خرداد 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه بهار 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

گزارش دماهای 49 درجه تیرماه ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان

ماهنامه تیر 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه مرداد 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه شهریور 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه تابستان 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه مهر 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه آبان 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

ماهنامه آذر 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

فصلنامه پاییز 98 اداره کل هواشناسی خوزستان

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه